Perfil del contractant

Aprovació de la memòria per l’execució de les feines d’obertura i manteniment de la franja perimetral de Can Fornaca

 

 

 

Acord de Ple d’aprovació inicial de la memòria

Anunci d’exposició pública de la memòria

ANNEX FOTOS_MEMÃ’RIA_INCENDIS

ANNEX PLANOLS_MEMÃ’RIA_INCENDIS

MEMÃ’RIA_INCENDIS

 

Licitació del contracte derivat de l’encàrrec de provisió de l’Acord marc del subministrament de vehicles de serveis generals mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra

1.-Inici de l’expedient

Plec de clàusules

Petició municipal

2.- Acord de petició d’ofertes a diverses empreses

La Junta de Govern Local d’aquesta corporació LocaL celebrada el dia 6 d’octubre de 2014, va adoptar acord d’ encàrrec de provisió a les empreses BBVA Autorenting SA, Bansabadell Renting SL i Northgate España renting Flexiblre SA d’un vehicle de serveis municipals mitjançant el subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra destinat als serveis d’aquesta entitat local.

Certificat de l’acord de petició oferta

3.- Acord d’adjudicació del contracte

En data 21 de novembre de 2014, mitjançant acord de la Junta de Govern, aquesta entitat local ha realitzat l’adjudicació del contracte derivat de l’encàrrec de provisió de l’Acord marc del subministrament de vehicles de serveis generals mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra en els termes que podreu consultar al següent enllaç:

Acord adjudicació del contracte

 

Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic de Riudarenes

 

 

Acord d’aprovació de l’expedient de contractació

Plec condicions administratives particulars

Plec prescripcions tècniques