Contractació pública

Aprovació de la memòria per l’execució de les feines d’obertura i manteniment de la franja perimetral de Can Fornaca

 

 

 

Acord de Ple d’aprovació inicial de la memòria

Anunci d’exposició pública de la memòria

ANNEX FOTOS_MEMÃ’RIA_INCENDIS

ANNEX PLANOLS_MEMÃ’RIA_INCENDIS

MEMÃ’RIA_INCENDIS

 

Contractes menors i relació de proveïdors

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública inferior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros en el cas dels contractes d’obres, que realitza l’Ajuntament de Riudarenes, mitjançant acords de la Junta de Govern Local, per tal d’executar les seves competències.

Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació agregada de tota la contractació menor, on s’identificaran els tipus de contractes, la data de la Junta de Govern on es va aprovar i l’import total compromès i que són  la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per l’Ajuntament.

Les contractacions d’una modalitat diferent a la prevista en aquest apartat, s’incorporen directament al perfil del contractant, o bé a la seu electrònica de l’Ajuntament.

DATA ACORD TIPOLOGIA OBJECTE IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS) ADJUDICATARI
12/01/2015 Subministrament Adquisició seient per parc infantil 181,50 € ENTORN URBÀ
19/01/2015 Subministrament Adquisició material percussió 967,95 € BATUKEM
19/01/2015 Serveis Ampliació del projecte de percussió al carrer 2.227,72 € ASSOCIACIÓ ENCANVI
16/02/2015 Subministrament Adquisició porta del cementiri 2.171,95 € SERRALLERIA ERBAN UNIPERSONAL
02/03/2015 Subministrament Adquisició equipaments informàtics 1.703,95 € INFORMATICA LA SELVA
 16/03/2015 Subministrament Adquisició bústies 1.061,41 € BRICO-CASA PUIG SL
 16/03/2015  Subministrament Adquisició mobiliari edifici El Sindicat 3.609,31 €  OFICINA I ARXIU
 16/03/2015  Subministrament  Adquisició equipaments informàtics  1.793,53 € INFORMATICA LA SELVA
 16/03/2015  Subministrament  Instal·lació i configuració d’equips informàtics  119,79 €  INFORMATICA LA SELVA
30/03/2015 Serveis Instal·lació llum a la nau de la brigada 2.514,38 € INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ROS
30/03/2015 Serveis Tala d’arbres en parcel·les municipals 1.766,60 € JARDINERIA I SERVEIS FORESTALS DAVID BORRELL
05/04/2015 Serveis Instal·lació servei WIFI Centre Cívic de Can Fornaca 179,95 € AKIWIFI
18/05/2015 Subministrament Adquisició tatami per zona esportiva 2.178,00 € DAISHO SPORTS SL
06/07/2015 Serveis Contractació actuació festa major 8.470,00 € NUEVA ETAPA
06/07/2015 Serveis Contractació actuació festa major 900,00 € COBLA CIUTAT DE GIRONA
06/07/2015 Serveis Contractació actuació festa major 850,00 € COBLA BAIX EMPORDÀ
20/07/2015 Subministrament Adquisició aplicació per la gestió del cementiri 1.028,50 € JVF INFORMATICA

Licitació del contracte derivat de l’encàrrec de provisió de l’Acord marc del subministrament de vehicles de serveis generals mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra

1.-Inici de l’expedient

Plec de clàusules

Petició municipal

2.- Acord de petició d’ofertes a diverses empreses

La Junta de Govern Local d’aquesta corporació LocaL celebrada el dia 6 d’octubre de 2014, va adoptar acord d’ encàrrec de provisió a les empreses BBVA Autorenting SA, Bansabadell Renting SL i Northgate España renting Flexiblre SA d’un vehicle de serveis municipals mitjançant el subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra destinat als serveis d’aquesta entitat local.

Certificat de l’acord de petició oferta

3.- Acord d’adjudicació del contracte

En data 21 de novembre de 2014, mitjançant acord de la Junta de Govern, aquesta entitat local ha realitzat l’adjudicació del contracte derivat de l’encàrrec de provisió de l’Acord marc del subministrament de vehicles de serveis generals mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra en els termes que podreu consultar al següent enllaç:

Acord adjudicació del contracte

 

Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic de Riudarenes

 

 

Acord d’aprovació de l’expedient de contractació

Plec condicions administratives particulars

Plec prescripcions tècniques