Normativa urbanística i plànols d’ordenació

FORMULARIS TIPUS DE COMUNICACIÓ PREVIA

D’acord a l’ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi de riudarenes, existeixen una serie d’actes d’ús del sòl que estan subjectes a comunicació previa. Per a realitzar la corresponent comunicació prèvia a la realització d’aquestes actes, és obligatori acompanyar la instància del formulari corresponent, d’entre els que es relacionen a continucació.

COMUNICACIO PREVIA OBRES MINIMES

COMUNICACIO PREVIA PLAQUES SOLARS

COMUNICACIO PREVIA TANCA

 

NORMATIVA URBANISTICA

Aquesta pàgina us dóna accés a la normativa (claus) i plànols d’ordenació municipals segons el text del POUM aprovat en data 4 d’abril de 2009 (format PDF), així com de la modificació num.1, aprovada en data 13 de juny de 2013 i la modificació num. 2, aprovada en data 6 de febrer de 2018.

Per consultar tota la documentació inclosa a l’expedient del POUM, podeu accedir al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, on tindreu accés a tots els document tècnics i/o memòries que en formen part: RPUC

MODIFICACIÓ POUM NUM.1 Normativa urbanistica

MODIFICACIÓ POUM NUM.2 Normativa urbanistica

Clau núm. 1a Zona nucli antic històric

Clau núm. 1b Zona nucli antic proximitat

Clau núm. 1c Zona nucli antic proximitat hpp

Clau núm. 2a Subzona eixample

Clau núm. 2b Subzona eixample suburbana extensiva

Clau núm. 2c Subzona eixample Can Branqueda

Clau núm. 2hpp Subzona eixample hpp

Clau núm. 3a Subzona edificació unifamiliar adossada suburbana extensiva 

Clau núm. 3b Subzona edificació unifamiliar adossada

Clau núm. 3c Subzona edificació unifamiliar adossada Can Campà  (modificada per la modificaicó de POUM núm. 2, vegeu document i subjecte a les determinacions del planol O.8, d’ordenacio volumètrica de Can Campà, vegeu document)

Clau núm. 4a Subzona habitatge aïllat suburbana extensiva

Clau núm. 4b Subzona habitatge aïllat Can Maleta

Clau núm. 4c Subzona habitatge aïllat Can Gonach.

Clau núm. 4d Subzona habitatge aïllat Can Fornaca

Clau núm. 4e Subzona habitatge aïllat

Condicions generals núm. 4 Condicions generals per totes les subzones de la clau 4

Clau núm. 5 Zona de masies en sòl urbà

Clau núm. 6 Zona comercial terciària

Clau núm. 7 Verd privat

Clau núm. 8.1.a Subzona naus aïllades parcel·la 5000 m (modificada per la modificaicó de POUM núm. 2, vegeu document)

Clau núm. 8.1.b Subzona naus aïllades parcel·la 2000 m

Clau núm. 8.2.a Subzona naus entre mitgeres 20 m

Clau núm. 8.2.b Subzona naus entre mitgeres 15 m

Condicions generals núm. 8 Condicions generals de totes les subzones de la clau 8.

Clau núm. 9 Zona preferentment agrícola

Clau núm. 10 Zona forestal

Condicions generals de les construccions i instal·lacions en SNU Condicions generals

Plànol ordenació Nucli Aquí podeu descarregar el plànol d’ordenació del sector corresponent al nucli.

Plànol ordenació Can Fornaca Aquí podeu descarregar el plànol d’ordenació corresponent al sector Can Fornaca.

Plànol ordenació Sòl no urbanitzable Aquí podeu descarregar el plànol d’ordenació del sòl no urbanitzable.

Plànol d’ordenació Volumètrica de Can Campà Aquí podeu descarregar el plànol corresponent.