Seu electrònica

Seu-electronica

L’ajuntament de Riudarenes ofereix als seus ciutadans i ciutadanes, la possibilitat de realitzar un gran número de tràmits per mitjans electrònics, sense necessitat de desplaçar-se fins les oficines municipals, durant els 365 dies de l’any.

L’accés a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Riudarenes, es realitza a través del següent enllaç: Seu Electrònica

Així mateix, aquí podeu verificar que els documents emesos mitjançant l’opció de signatura electrònica, basada en un certificat reconegut per l’Agència Catalana de Certificació, generat per un dispositiu segur, pel qual, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s’equipara a la signatura manuscrita en relació a les dades presents al paper.

Per fer el procés de validació, heu d’introduir la referència electrònica del document al següent enllaç:

Validació de documents

Podeu accedir al catàleg complet de tràmits disponibles al següent enllaç: e-TRAM

També podeu accedir al taulell d’edictes electrònic: e-TAULER

L’e-TRAM permet, a través de senzills formularis, iniciar un gran número de tràmits amb l’Ajuntament, així com aportar documentació requerida en la tramitació d’alguna sol·licitud o demanar cita amb l’alcalde o algun càrrec electe.

Per poder accedir a la majoria de tràmits, no es requereix certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació, a excepció d’aquells que afectin a dades de caràcter personal.

Per altra banda, l’Ajuntament de Riudarenes també posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes, la Seu electrònica, que és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l’Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l’Ajuntament de Riudarenes.

 

El 13 d’agost de 2015 ha entrat en vigor la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica  ( Llei 16/2015) que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat, emprant eines que s’estableixen per Llei:

– Finestreta Única Empresarial: Preveu que les administracions públiques de Catalunya han d’adoptar el model organitzatiu de la Finestreta única empresarial (FUE) a fi que les empreses i els professionals puguin fer des d’un únic punt, amb independència de l’Administració responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a la seva activitat. L’Ajuntament de Riudarenes és FUE Local:

canal empresa

– Regula l’existència d’un portal únic electrònic (Canal Empresa) que ha d’unificar la informació que les empreses puguin necessitar sobre els serveis i tràmits de les administracions públiques, mitjançant la cerca guiada de tràmits:

fue_baner_mti_200x200px.jpg_1890075091

Si per altra banda, voleu realitzar la vostra petició de manera presencial, aquí teniu a la vostra disposició els models de sol·licitud en format pdf:

TRÀMIT

DOCUMENT

Instància genèrica

Instància genèrica

Inscripció borsa de treball

Formulari

Sol·licitud obra menor

Obres menors

Sol·licitud obra major

Obra Major

Comunicat primera ocupació

Primera utilització

Sol·licitud devolució fiança

Devolució fiança

Sol·licitud certificat qualificació urbanística

Qualificació urbanística

Sol·licitud certificat compatibilitat urbanística

Compatibilitat urbanística

Sol·licitud llicència d’enderroc

Llicència d’enderroc

Sol·licitud llicència de parcel·lació

Llicència parcel·lació

Sol·licitud llicència instal·lació grua-torre

Llicència grua

Autoliquidació taxa llicències ambientals

  Autoliquidació

Comunicació prèvia canvi de titularitat

Comunicació prèvia

Comunicació conjunta canvi de titularitat

Comunicació conjunta

Comunicació prèvia inici d’activitat

Comunicació inici

Declaració responsable obertura d’activitat

Declaració

Sol·licitud llicència ambiental

Sol·licitud llicència

Informe previ en matèria de prevenció d’incendis

  Informe incendis

Sol·licitud visita serveis tècnics municipals

Sol·licitud visita

Sol·licitud alta/baixa del servei de bústies

Sol·licitud bústies

Sol·licitud exempció IVTM

Exempció IVTM

Sol·licitud targeta d’aparcament

Targeta aparcament

Sol·licitud instal·lació parada mercat

Sol·licitud mercat

Sol·licitud instal·lació parada fira

Sol·licitud

Fitxa de creditor/deutor – Dades bancàries

Fitxa de creditor/deutor

 

La companyia encarregada de la gestió del servei d’aigua, Prodaisa, també posa una una oficina virtual online al vostre servei. La principal finalitat és facilitar l’accés als abonats en tot moment,  i des de qualsevol dispositiu fixe o mòbil, a la seva informació sobre el consum d’aigua potable, dades personals i facturació emesa pel servei.

– Gestió de les dades personals de l’abonat

– Consultar consums i factures

– Obtenir les factures trimestrals en format digital

– Informar sobre lectures de comptador

– Pagament online de factures pendents

– Unificació en un sol usuari de múltiples pòlisses de subministrament

– Obtenir informació de les actuacions i avaries en l’abastament

Per accedir al servei cal entrar a     http://oficinavirtual.prodaisa.com