L’Ajuntament s’adhereix al FUE local

18/09/2015

En data 24 de juliol de 2015 s’ha publicat la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

L’objectiu principal d’aquesta llei és clarificar i simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques de Catalunya i, conseqüentment, als ciutadans i a les empreses. En concret al seu  títol II és regula la simplificació administrativa, específicament en els tràmits que afecten l’inici i l’exercici d’activitats econòmiques.

En aquest sentit, la Llei vol concretar la regulació dels règims d’intervenció mitjançant comunicació prèvia d’obertura i declaració responsable d’obertura, i classifica (en dos annexes) les activitats que se subjecten a un o altre règim segons siguin: innòcues (declaració) o de baix risc (comunicació).

L’Ajuntament de Riudarenes, ja s’hi ha adherit oferint actualment a la seva plataforma de tramitació electrònica (E-Tram), un conjunt de tràmits (17 en total),  en aplicació i compliment de la nova la Llei 16/2015 de simplificació, així com de la Directiva de Serveis i la Llei 12/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, amb entre d’altres els següents tràmits adaptats:

 

Per accedir al Canal Empresa de la Generalitat o bé a la cerca guiada de tràmits, aneu a l’apartat de Tràmits municipals.