La Junta de Govern Local aprova una moció de suport a l’acollida de població refugiada

25/09/2015

El passat dia 14 de setembre, la Junta de Govern Local va prendre l’acord que tot seguit es transcriu, aprovant una moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània, aprovant al mateix temps una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desemvolupament de 1.100 euros.

“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes armats.

Segons dades de l’ ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.

Davant de la situació actual i,

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors.

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i només 28 places d’acollida.

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Riudarenes, s’adopten els acords següents:

Primer. Instar el Govern espanyol a:

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
• Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu.
• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
• Donar suport als països emissors de demandants d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
• Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.
• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
• Donar suport als països emissors de demandants d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d’acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l’asil.

Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.

Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants.

Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora.

Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.

Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:

1. Assistència en les rutes de fugida
2. Suport als municipis de la ruta
3. Planificació i gestió de l’acollida
4. Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

Dotzè. Realitzar una aportació econòmica de 1.100 euros a aquesta finalitat a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, equivalent a 0,5 euros per habitant. “