CONVOCATORIA D’UN PROCES SELECTIU PER A LA PROVISIO D’UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL

15/12/2020

La Junta de Govern Local,  en sessió ordinària de data 16 de novembre de 2020, va acordar convocar el procés selectiu per a la cobertura amb caràcter interí d’una plaça de vigilant municipal .

Els aspirants han de formalitzar la seva sol·lictitud d’acord al que disposa les bases, mitjançant la tramesa del model següent:

MODEL SOLICITUD PROCES SELECTIU VIGILANT