Consell de Govern Municipal

19/07/2019

Naturalesa jurídica

El Consell de Govern és un òrgan col·legiat municipal que té per objectiu informar i coordinar els assumptes sotmesos a la Junta de Govern Local i al mateix temps trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal.

Elecció dels seus membres

El Consell de Govern és integrat per l’Alcalde i 3 regidors, a fi d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de Govern i en l’Administració Municipal i millorar la coordinació entre les diferents regidories, atès que no tots els regidors/es responsables de les diferents àrees formen part de la Junta de Govern Local.

Els regidors de l’equip de govern que no siguin membres d’aquest Consell de Govern Municipal també podran assistir a les sessions amb veu i sense vot. 

Competències

Les decisions del Consell, en cap cas tenen car√†cter resolutori, sin√≥ √ļnicament car√†cter informatiu o consultiu. Per ra√≥ dels assumptes a tractar, la Presid√®ncia podr√† demanar al personal funcionari o laboral de l‚ÄôAjuntament que assisteixin a les reunions del Consell de Govern.

Per a la vàlida celebració de les sessions, es requereix l’assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats el President amb el vot de qualitat.

 

Calendari de treball del Consell de Govern

El Consell de Govern es reuneix amb caràcter ordinari de forma setmanal el dilluns a les 19:00 hores i amb caràcter extraordinari sempre que el President o el Vicepresident el convoqui amb una antelació mínima de 24 hores.

 

Composició del Consell de Govern

NOM     PARTIT
POL√ćTIC
    C√ÄRREC     E-MAIL
Josep Solé Turon
    Junts per Catalunya Riudarenes (JxCat РJUNTS)     Alcalde i responsable de les àrees governació, educació, seguretat ciutadana i personal     jsole@ajuntamentderiudarenes.cat
 
Jacob Deulofeu Jim√©nez ¬† ¬† Junts per Catalunya Riudarenes (JxCat – JUNTS) ¬† ¬† Regidor d‚Äôurbanisme, via p√ļblica, festes. ¬† ¬† jdeulofeu@ajuntamentderiudarenes.cat
 
Marta Batlle Carbonès
    Som Riudarenes Independents de la Selva (SOMRIU РIdSelva)     Regidora de gent gran, salut, i benestar social.     mbatlle@ajuntamentderiudarenes.cat
 
Pau Sancho Faig     Junts per Catalunya Riudarenes (JxCat РJUNTS)    
  Regidor d’hisenda, tresoreria i esports.
    psancho@ajuntamentderiudarenes.cat