Ban sobre la tinença d’animals domèstics

14/08/2015

Que referent a la tinença d’animals domèstics,

 

 

 

 

 

 

1. La persona posseïdora d’un animal és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que l’animal ocasioni.
2. Es prohibeix des de les 22 hores fins les 8 hores deixar-los en llocs on puguin destorbar el descans dels veïns.
3. A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els gossos han d’anar sempre lligats amb la corresponent corretja.
4. L’ús de morrió és obligatori per als animals potencialment perillosos (segons R.D. 287/2002, de 22 de març pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals potencialment perillosos).
5. Com a mesura higiènica ineludible es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, o a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants i especialment en els parcs infantils i zones d’esbarjo. El propietari de l’animal està obligat a la neteja de la part de la via pública que resulti afectada.
6. L’incompliment de qualsevol de les presents prescripcions podrà suposar la imposició de les sancions legalment previstes.

Riudarenes, a 14 d’agost de 2015

Jordi Gironès i Pasolas
L’alcalde