ANUNCI EDICTE ACORD PLENS TELEMATICS

07/05/2020

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 24 d’abril de 2020, va adoptar l’acord d’aprovació de l’establiment del règim de sessions plenàries amb caràcter íntegrament telemàtic mentre es mantingui la situació d’estat d’alarma fixada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el Covid-19, o altres situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.
A continuació us annexem l’enllaç de l’edicte     ANUNCI PLENS TELEMATICS