Perfil del contractant

LICITACIO CONTRACTE SERVEIS FRANJA PERIMETRAL CAN FORNACA

 

 

ANUNCI LICITACIO FRANJA PERIMETRAL

PLEC CLAUSULES FRANJA PERIMETRAL CAN FORNACA

PLANOLS FRANJA PERIMETRAL CAN FORNACA

PROJECTE FRANJA PERIMETRAL CAN FORNACA

Aprovació de la memòria per l’execució de les feines d’obertura i manteniment de la franja perimetral de Can Fornaca

 

 

 

Acord de Ple d’aprovació inicial de la memòria

Anunci d’exposició pública de la memòria

ANNEX FOTOS_MEMÃ’RIA_INCENDIS

ANNEX PLANOLS_MEMÃ’RIA_INCENDIS

MEMÃ’RIA_INCENDIS

 

Licitació de les obres incloses al projecte d’adequació d’un local existent a noves oficines de l’àrea d’acció social i joventut

 

 

Certificat Aprovació Inicial del projecte (JGL 1032016)

Anunci DOGC 06042016

Anunci BOP 08042016

Anunci aprovació definitiva del projecte

PROJECTE LOCAL SERVEIS SOCIALS 28042016

PLEC CLÀUSULES OBRES LOCAL SOCIAL

Licitació de la concessió administrativa en el mercat municipal de la zona esportiva de Riudarenes

 

PLEC CLÀUSULES REGULADORES CONCESSIÓ MERCAT

ANUNCI LICITACIÓ MERCAT

Licitació del contracte de serveis públics de gestió d’una planta de descontaminació i desballestament de VFU

 

 

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONCESSIÓ 24112015

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES CONCESSIÓ 24112015

ANUNCI 24112015

Licitació del contracte derivat de l’encàrrec de provisió de l’Acord marc del subministrament de vehicles de serveis generals mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra

1.-Inici de l’expedient

Plec de clàusules

Petició municipal

2.- Acord de petició d’ofertes a diverses empreses

La Junta de Govern Local d’aquesta corporació LocaL celebrada el dia 6 d’octubre de 2014, va adoptar acord d’ encàrrec de provisió a les empreses BBVA Autorenting SA, Bansabadell Renting SL i Northgate España renting Flexiblre SA d’un vehicle de serveis municipals mitjançant el subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra destinat als serveis d’aquesta entitat local.

Certificat de l’acord de petició oferta

3.- Acord d’adjudicació del contracte

En data 21 de novembre de 2014, mitjançant acord de la Junta de Govern, aquesta entitat local ha realitzat l’adjudicació del contracte derivat de l’encàrrec de provisió de l’Acord marc del subministrament de vehicles de serveis generals mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra en els termes que podreu consultar al següent enllaç:

Acord adjudicació del contracte

 

Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic de Riudarenes

 

 

Acord d’aprovació de l’expedient de contractació

Plec condicions administratives particulars

Plec prescripcions tècniques

 

Expedient de contractació i adjudicació de les obres de reforma parcial del col·legi Josep Boada com a centre d’educació infantil de 1r cicle: 1a Fase

Data de finalització del termini de presentació d’ofertes: 8 de setembre de 2014

Informe dels serveis tècnics municipals de valoració de la documentació avaluable mitjançant judicis de valor / Sobre núm. 3:  Informe judicis de valor

 

Actes de les sessions de la Mesa de Contractació:

Acta obertura sobre 1

Acta obertura sobre 2

Acta obertura sobre 3

Acta proposta d’adjudicació

Acord de Ple d’adjudicació del contracte

 

Documentació:

Acord de Ple aprovant l’expedient de contractació

Plec de Clàusules Administratives particulars per l’adjudicació de les obres

Anunci de licitació del contracte

 

Nota: Un cop descarregueu tots els arxius de cada un dels documents (Memòria i Plànols), heu de clicar sobre el primer de cada un d’ells, identificat amb l’extensió *.part1 per poder descomprimir-los.

 

Projecte Volum 1 (Memòria).part1

Projecte Volum 1 (Memòria).part2

Projecte Volum 1 (Memòria).part3

 

Projecte Volum 2 (Plànols).part01

Projecte Volum 2 (Plànols).part02

Projecte Volum 2 (Plànols).part03

Projecte Volum 2 (Plànols).part04

Projecte Volum 2 (Plànols).part05

Projecte Volum 2 (Plànols).part06

Projecte Volum 2 (Plànols).part07

Projecte Volum 2 (Plànols).part08

Projecte Volum 2 (Plànols).part09

Projecte Volum 2 (Plànols).part10