Ordenances Fiscals i Reglaments

Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Riudarenes

Ordenança neteja i gestió de residus

Ordenança de sorolls i vibracions

Ordenança sorolls i vibracions

Ordenança reguladora de la neteja i tancat dels solars

Ordenança neteja i tancat de solars

Ordenança reguladora dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Riudarenes

Ordenança fitxers de dades de caràcter personal

Reglament d’organització i règim intern del servei de Llar d’Infants Municipal

Reglament del mercat setmanal de Riudarenes

Reglament del mercat setmanal de Riudarenes

Reglament de Participació Ciutadana

Reglament Participació i Informació Ciutadana de Riudarenes

Ordenança núm. 1 Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.

Ordenança Fiscal núm.1

 

Ordenança núm. 2 Impost sobre béns immobles.

Ordenança Fiscal núm.2

Ordenança núm. 3 Impost sobre vehicle de tracció mecànica.

Ordenança Fiscal núm.3

Ordenança núm. 5 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Ordenança Fiscal núm.5

Ordenança núm. 6 Contribucions especials.

Ordenança Fiscal núm.6

Ordenança núm. 4 Impost sobre construccions, instal•lacions i obres.

Ordenança Fiscal núm.4

Ordenança núm. 7 Taxa per expedició de documents administratius.

Ordenança Fiscal núm.7

Ordenança núm. 8 Taxa per llicències urbanístiques.

Ordenança Fiscal núm.8

Ordenança núm. 9 Taxa per llicència d’obertura d’establiments.

Ordenança Fiscal núm.9

Ordenança núm. 10 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Ordenança Fiscal núm.10

Ordenança núm. 11 Taxa per la prestació del servei de clavegueram.

Ordenança Fiscal núm.11

Ordenança núm. 12 Taxa per la recollida d’escombraries.

Ordenança Fiscal núm.12

Ordenança núm. 13 Taxa per retirada o immobilització de vehicles de la via urbana.

Ordenança Fiscal núm.13

Ordenança núm. 14 Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.

Ordenança Fiscal núm.14

Ordenança núm. 15 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals exteriors, bastides i altres instal•lacions anàlogues.

Ordenança Fiscal núm.15

Ordenança núm. 16 Taxa per la utilització de determinats elements del domini públic local i dels serveis municipals

Ordenança Fiscal núm.16

Ordenança núm. 17 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Ordenança Fiscal núm.17

Ordenança núm. 18 Taxa pel subministrament d’aigua

Ordenança Fiscal núm.18

Ordenança núm. 19 Taxa per a la prestació del servei de llar d’infants.

Ordenança Fiscal núm.19

Ordenança núm. 20 Impost sobre activitats econòmiques.

Ordenança Fiscal núm.20

Ordenança núm. 21 Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.

Ordenança Fiscal núm.21

Ordenança núm. 22 Reglament General dels preus públics municipals.

Ordenança Fiscal núm.22

Ordenança núm. 23 Taxa per la prestació del servei de prevenció d’incendis.

Ordenança Fiscal núm.23

Ordenança núm. 24 Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.

Ordenança Fiscal núm.24