Subvencions

Convocatòria de subvencions per entitats del municipi degudament inscrites en el Registre d’Entitats Municipals per l’exercici 2015

De conformitat l’ordenança de participació i informació ciutadana i atès que des de la regidoria d’acció social es va comunicar a totes les entitats del municipi degudament inscrites en el Registre d’Entitats Municipal, la convocatòria de subvencions per entitats per l’exercici 2015, segons model normalitzat per a la presentació de sol·licituds de subvenció amb càrrec al pressupost de l’exercici 2015.

Un cop finalitzat el termini per la presentació de les sol·licituds, el passat 28 de febrer de 2015, les següents entitats havien presentat documentació:

Colla Gegantera “Els Segadors”
Club petanca amigos de Can Fornaca
Club pentanca de Riudarenes
Club petanca associació esportiva Argimon
Associació Esportiva de Caça
Riudarenes Esports de Muntanya
Associació de Donants de Sang
AAVV Can Fornaca
Agrupació de Defensa Forestal
Càritas Parroquial de Riudarenes
Associació Teatral els Rierencs
C.A.T.T. (Taekwondo)

En compliment de l’article 19 de la Ordenança de Participació i informació ciutadana, les subvencions i ajuts s’atorguen tenint en compte diferents conceptes, així com els criteris de valoració que es troben a l’annex II de l’esmentada ordenança, de  l’informe emès pel secretari interventor i segons proposta concessió de subvencions presentada per la Regidoria d’Acció Social i Cooperació, es van concedir les subvencions de caràcter ordinari a les entitats que es relacionen, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 de març de 2015:

ENTITATAixí mateix, es va denegar següents subvencions de caràcter ordinari pels motius detallats a continuació:

ENTITAT1

Fer constar que l’Entitat “Riudarenes Esports de Muntanya (REM)” ja té concedida per aquest 2015, un import de 500 Euros fruit del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el REM per a la organització de la prova d’ Enduro.

En compliment de l’Ordenança de Participació Ciutadana que preveu l’atorgament de subvencions extraordinàries i atès que els gegants són un bé patrimonial i que els cal una reparació de caràcter general. Vist el pressupost presentat per la Colla Gegantera els Segadors, es va acordar la concessió d’una subvenció extraordinària per la reparació dels mateixos per import de 1.294,10 Euros; fent constar que per part de la colla gegantera s’adopti el compromís de realitzar la cercavila de gegants durant la Festa Major del municipi.

Fer avinent a les entitats subvencionades que l’atorgament de la subvenció implica la necessitat per part dels seus beneficiaris d’efectuar la despesa a què s’ha compromès en el projecte presentat a l’Ajuntament i que hauran de presentar el Compte Justificatiu simplificat abans del 30 de novembre de 2015, fent constar que la no presentació del mateix comportarà la revocació de l’esmentada subvenció i per tant, la devolució de la mateixa.