Subvencions i convenis
Filtrar per:

 • Subvencions
 • Convenis
 • Conveni per la cessió gratuïta d’ús d’un local situat a la Plaça de la Vila, 3

  Conveni cessió d’ús local Pere Batallé

  Conveni amb el Consell Comarcal per l’execució del programa Treball i Formació

  Conveni Programa Treball i Formació (Agents Cívics)

  Conveni amb la Fundació La Caixa per una aportació econòmica pel Banc d’Aliments Municipal

  Conveni Banc d’Aliments

  Convocatòria de subvencions per entitats del municipi degudament inscrites en el Registre d’Entitats Municipals per l’exercici 2015

  De conformitat l’ordenança de participació i informació ciutadana i atès que des de la regidoria d’acció social es va comunicar a totes les entitats del municipi degudament inscrites en el Registre d’Entitats Municipal, la convocatòria de subvencions per entitats per l’exercici 2015, segons model normalitzat per a la presentació de sol·licituds de subvenció amb càrrec al pressupost de l’exercici 2015.

  Un cop finalitzat el termini per la presentació de les sol·licituds, el passat 28 de febrer de 2015, les següents entitats havien presentat documentació:

  Colla Gegantera “Els Segadors”
  Club petanca amigos de Can Fornaca
  Club pentanca de Riudarenes
  Club petanca associació esportiva Argimon
  Associació Esportiva de Caça
  Riudarenes Esports de Muntanya
  Associació de Donants de Sang
  AAVV Can Fornaca
  Agrupació de Defensa Forestal
  Càritas Parroquial de Riudarenes
  Associació Teatral els Rierencs
  C.A.T.T. (Taekwondo)

  En compliment de l’article 19 de la Ordenança de Participació i informació ciutadana, les subvencions i ajuts s’atorguen tenint en compte diferents conceptes, així com els criteris de valoració que es troben a l’annex II de l’esmentada ordenança, de  l’informe emès pel secretari interventor i segons proposta concessió de subvencions presentada per la Regidoria d’Acció Social i Cooperació, es van concedir les subvencions de caràcter ordinari a les entitats que es relacionen, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 de març de 2015:

  ENTITATAixí mateix, es va denegar següents subvencions de caràcter ordinari pels motius detallats a continuació:

  ENTITAT1

  Fer constar que l’Entitat “Riudarenes Esports de Muntanya (REM)” ja té concedida per aquest 2015, un import de 500 Euros fruit del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el REM per a la organització de la prova d’ Enduro.

  En compliment de l’Ordenança de Participació Ciutadana que preveu l’atorgament de subvencions extraordinàries i atès que els gegants són un bé patrimonial i que els cal una reparació de caràcter general. Vist el pressupost presentat per la Colla Gegantera els Segadors, es va acordar la concessió d’una subvenció extraordinària per la reparació dels mateixos per import de 1.294,10 Euros; fent constar que per part de la colla gegantera s’adopti el compromís de realitzar la cercavila de gegants durant la Festa Major del municipi.

  Fer avinent a les entitats subvencionades que l’atorgament de la subvenció implica la necessitat per part dels seus beneficiaris d’efectuar la despesa a què s’ha compromès en el projecte presentat a l’Ajuntament i que hauran de presentar el Compte Justificatiu simplificat abans del 30 de novembre de 2015, fent constar que la no presentació del mateix comportarà la revocació de l’esmentada subvenció i per tant, la devolució de la mateixa.

  Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per la prestació del servei de Transport Escolar

  Conveni transport escolar

  Conveni amb el Consell Comarcal per l’aplicació del Fons de Cooperació Local – Tram Supramunicipal

  Conveni aplicació del Tram supramunicipal

  Conveni amb el Consell Comarcal per la prestació dels Serveis Socials Especialitzats

  Conveni prestació serveis socials

  Adhesió al projecte comarcal en el marc del projecte “Salut i Crisi” de Dipsalut període 2015/2016

  Adhesió programa Salut i Crisi

  Conveni amb el Consell Comarcal per la higienització i manteniment dels parcs urbans de salut

  Conveni higienització parcs salut

  Conveni col·laboració amb el Consell Comarcal pel suport tècnic de Joventut

  Conveni tècnic de joventut

  Conveni amb l’Associació Gent Gran i la Fundació La Caixa per al desenvolupament de projectes del programa Gent Gran

  Conveni projectes Gent Gran

  Conveni amb la Fundació Emys per la gestió de la finca municipal Can Moragas

  Conveni per la gestió de Can Moragas

  Conveni per la cessió d’ús de terrenys per la instal·lació de contenidors

  Conveni per la cessió d’ús terrenys

  Conveni per la rehabilitació i utilització d’un habitatge amb finalitats socials

  Conveni per la cessió d’un habitatge d’ús social

  Conveni de col·laboració amb el CER per l’ús de les instal·lacions esportives i el foment de la pràctica esportiva

  Conveni col·laboració amb el CER

  Conveni amb la Fundació La Caixa per el desenvolupament d’activitats de caràcter social

  Conveni amb La Caixa pel Banc d’Aliments

  Conveni amb el CTTI de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una infraestructura de telecomunicacions

  Conveni cessió espai per instal·lació d’una antena

  Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per al desenvolupament del programa Euronet 50/50 a l’Escola Josep Boada

  Conveni 50-50