Informes dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

La normativa vigent preveu que s’assignin uns objectius tant sobre el dèficit com sobre el deute, en ambdós casos en relació amb el PIB; també preveu que es fixi un sostre al creixement de la despesa no financera en relació amb la taxa de referència de l’economia espanyola a mitjà termini. Aquests objectius s’apliquen al conjunt de les administracions públiques.

El Consell de Ministres aprova els objectius de dèficit i els de deute, i també la regla de la despesa, per a un període de tres anys, per al diferents subsectors que formen les administracions públiques: estatal, autonòmic i local.

D’altra banda, i pel que fa als objectius assignats al conjunt de comunitats autònomes, el Consell de Política Fiscal i Financera aprova la distribució horitzontal d’aquests objectius entres les comunitats autònomes.

Finalment, quan acaba l’exercici es valida el compliment d’aquests objectius. En cas que s’hagi incomplert algun dels objectius (dèficit, deute i regla de la despesa), la normativa estatal preveu l’elaboració d’un pla economicofinancer que determini les mesures que cal aplicar per corregir la desviació dels objectius. Aquests plans economicofinancers s’han d’aprovar en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera.

25/01/2016

Informe morositat 2015

2015_Anual_(4T)_09-17-148-AA-000 ...

30/09/2015

Segon trimestre 2015

        Informe Trimestre 2 Calendari – 2015 Informe Trimestre 2 deute 10 ...

  •  
  •