PLE ORDINARI 30/04/2020

S’informa que dijous 30 d’abril de 2020 a les 18:00, se celebrarà sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 24 de desembre de 2019
2.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 17 de gener de 2020
3.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 24 d’abril de 2020
4.- Proposta de ratificació del decret 2020DECR000091
5.- Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Riudarenes a les assegurances de responsabilitat civil de l’ACM
6.- Proposta d’adhersió de l’Ajuntament a l’assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i defensa jurídica de l’ACM
7.- Proposta d’aprovació de la modificació del complement específic
8.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal
9.- Proposta d’aprovació de l’acord de delegació d’atribucions del Ple en la Junta de Govern Local
10.- Proposta aprovació inicial de l’ordenança municipal de circulació
11.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi de Riudarenes
12.- Proposta d’aprovació de l’addenda de Serveis Social corresponent a l’exercici 2020
13.- Proposta d’aprovació del conveni amb el Servei Català de Transit
14.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de la neteja dels edificis municipals
15.- Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de Riudarenes en la central de compres de l’ACM
16.- Proposta per a la denominació de la biblioteca municipal
17.- Proposta de pendre coneixement de la liquidació del pressupost exercici 2019
18.- Proposta aprovació expedient extrajudicial de crèdit  1/2020
19.- Proposta d’aprovació de l’expedient modificació de crèdit núm. 2/2020
20.- Proposta d’aprovació de l’expedient modificació de crèdit núm. 4/2020
21.- Proposta d’aprovació de l’expedient modificació de crèdit núm. 5/2020
22.- Proposta d’aprovació de l’expedient d’actualització del Pla d’Ajust 2012
23.- Moció de rebuig davant el tancament dels punts guaita
24.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
25.- Proposta de pendre coneixement de l’informe d’estabilitat pressupostària exercici 2019
26.- Proposta prendre coneixement informe morositat 2019
27.- Proposta pendre coneixement PMP 2019
28.- Proposta de prendre coneixement de l’expedient del plans pressupostàries a mig termini 2021-2023
29.- Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de Riudarenes, relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2019
30.- Proposta de prendre coneixement del informe i de l’estat d’execució corresponent el primer trimestre exercici 2020
31.- Assumptes d’urgència
32.- Precs i preguntes
El Ple es portarà a terme de manera telemàtica i el podreu seguir en directe al següent enllaç: PLE EN DIRECTE