PLE ORDINARI 10/12/2021

S’informa que divendres 10 de desembre a les 20:00 hores, se celebrarà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta anterior
2.- Propostes d’acord
2.1.- Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM nº 5
2.2.- Aprovació inicial modificació puntual nº 6 del POUM
2.3.- Assabentament informes 2T i 3T 2021
2.4.- Aprovació inicial pressupost 2022
2.5.- Aprovació Pla anual de control financer 2022
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i Les Juntes de Govern Local
4.- Assumptes d’urgència
5.- Precs i preguntes

 

El Ple es farà a la Sala de Plens (baixos de l’Ajuntament)