CONVOCATÒRIA D’UN PROCES SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL

La Junta de Govern Local,  en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 2021, va acordar convocar el procés selectiu per a la cobertura amb caràcter interí d’una plaça de vigilant municipal .

Els aspirants han de formalitzar la seva sol·lictitud d’acord al que disposa les bases, mitjançant la tramesa del model següent: