PLE ORDINARI 26/06/2020

23/06/2020

S’informa que divendres 26 de juny de 2020 a les 20:00 a la Sala Polivalent 1 d’Octubre , se celebrarà sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple celebrat en sessió ordinària el 30 d’abril de 2020.

2.- Proposta de ratificació de decret d’alcaldia

3.- Proposta de determinació dels dies de festes locals per l’any  2021

4.- Proposta d’aprovació, si s’escau, del Conveni amb la Diputació de Girona pel pagament de les taxes de publicació en el BOP.

5.- Proposta d’acord de ajuntament de Riudarenes d’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les Entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa energia, SAU

6.-  Proposta d’acord de l’ajuntament de Riudarenes d’adhesió a la primera pròrroga del contracte basat 2018.02-d1 en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2018.02).

7.- Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’adhesió de l’Ajuntament de Riudarenes a l’ACM del contracte d’assegurança danys edificis.

8.- Proposta d’acord d’ajuntament de Riudarenes d’adhesió a la pròrroga del contracte derivat núm 2018.03-d1 de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2018.03) adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa LYRECO ESPAÑA, SA.

9.- Adhesió de l’Ajuntament de Riudarenes a l’òrgan consultiu de la Diputació de Girona CILMA

10.- Nomenament del representant de l’ajuntament de Riudarenes al CILMA

11.-Proposta d’aprovació del PEF exercici 2020

12.-Propostes de delegació de la responsabilitat de la recollida d’animals de companyia abandonats perduts i/o ensalvatgits per l’any 2020 i l’establiment dels peus per la prestació del servei del CAAS als ajuntaments per l’any 2020

13.-Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 6/2020

14.-Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal  núm. 22

15.-Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel registre i recollida d’animals de companyia

16.- Dació de compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de Riudarenes dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2019

17.- Delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió i recaptació de la taxa pel registre i recollida d’animals de companyia

18.- Proposta d’aprovació, si s’escau, del conveni marc entre l’ajuntament de Riudarenes i el consell comarcal de la selva , en relació a la delegació de competències del tractament de residus municipals

19.-  Proposta d’aprovació, si s’escau, de la moció sobre la gestió del procés de reobertura escolar

20.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i de les actes de la Junta de Govern local

21.- Assumptes d’urgència

22.- Precs i preguntes