Ordenança núm. 24 Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.

Ordenança Fiscal núm.24

Not Found

Sorry, but you are looking for something that is not here.