Ordenança núm. 14 Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.

Ordenança Fiscal núm.14

Not Found

Sorry, but you are looking for something that is not here.