Registre d’interessos dels membres electes i Retribucions

REGISTRE D’INTERESSOS DELS MEMBRES ELECTES DE LA CORPORACIÓ PEL MANDAT 2015/2019

Les dades facilitades, han estat registrades de conformitat amb allò establert a l’article 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i a l’article 56 de la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon govern

NOM CÀRREC – GRUP MUNICIPAL FITXA DEL REGISTRE D’INTERESSOS
JORDI GIRONÈS PASOLAS ALCALDE (AIR) Fitxa
JOAN NICOLAU JULIÀ PRIMER TINENT D’ALCALDE (AIR) Fitxa
ANNA SERRA GIRONÈS SEGONA TINENT D’ALCALDE (AIR) Fitxa
JOAN MARIA ORRI FONT REGIDOR (AIR) Fitxa
FRANCESC BOTA BASSAS REGIDOR (AIR) Fitxa
BEATA BERNADETA MATUSZEWSKA REGIDORA (AIR) Fitxa
ALBERT ABELLÓ VILARDEBÓ REGIDOR (CIU) Fitxa
MONTSERRAT SERRA VENDRELL REGIDORA (CIU) Fitxa
PAU SANCHO FAIG REGIDOR (CIU) Fitxa
RAQUEL GALDON ARRUÉ REGIDORA (CIU) Fitxa
JORDI BALMISA LOPEZ REGIDOR (CIU) Fitxa

 

Les retribucions del càrrecs electes pel mandat 2015-2019 es van assignar per acord de Ple de data 22 de juny de 2015.

Els principals punts de l’acord són que els càrrecs electes percebran, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions i reunions dels òrgans col•legiats de la corporació dels quals formin part, les següents quanties brutes:

 

  • Ple: 0,00 €
  • Junta de Govern Local: 200,00 €
  • Consell de Govern: 0,00 €

 

Proposta aprovada d’indemnitzacions per assistència dels membres del Consell de Govern: Certificat de l’acord de Ple

 

Entendrem per indemnitzacions, aquelles percepcions pels regidors/a per tasques pròpies del càrrec (gestió de les àrees delegades, assistència a plens, comissions de govern, etc) o per tasques en la millora de la seva formació (assistència a congressos, cursets, etc). Les quantitats a percebre estan subjectes a retenció i caldrà signar també a la fulla corresponent cada cop que es facin efectives.
  • Per allotjament: 60,00 €
  • Per manutenció: 20,00 €
  • Dieta sencera: 100,00 €