Pressupost Municipal

Aquí podeu consultar i descarregar els documents que fan referència al Pressupost Municipal aprovat,  per l’exercici 2015.

 

  • Edicte sobre l’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l’exercici 2015: Edicte
  • Bases d’execució del pressupost municipal 2015: Bases
  • Pressupost de despeses 2015: Despeses
  • Pressupost d’ ingressos 2015: Ingressos
  • Relació de llocs de treball 2015: Personal
  • Pressupost consolidat 2015: Consolidat
  • Inversions previstes 2015: Inversions
  • Endeutament: Estat del deute