Inventari general del patrimoni municipal

El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició. En aquest apartat es recull el darrer Inventari municipal de béns (inventari general consolidat) aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, així com diverses relacions de béns.