Compte General

El Compte general és un conjunt de documents i estats que l’Entitat local ha d’elaborar al final de cada any per informar sobre:
­

1.- Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l’Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l’any.

2.-Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l’Entitat local durant l’any a què es referix el Compte general.

3.- ­Com s’ha executat el pressupost de l’Entitat local, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s’han gastat els recursos que s’han obtingut en aquest any, quants recursos s’han obtingut l’any i quins han estat aquests recursos. També s’informa sobre la forma en què s’han realitzat aquestes despeses i ingressos.

El Compte general estarà integrat pels comptes anuals de l’Entitat principal i de les seves entitats dependents.

La Llei estableix quina ha de ser aquesta informació i com s’ha d’elaborar. En concret, la informació que han d’elaborar en finalitzar l’any és el denominat Compte general, que es troba regulat en els articles 208, 209, 210 i 211 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals i en les Instruccions de comptabilitat Local.

El contingut del Compte general està format per un conjunt de documents i estarà integrat per:

a. Els comptes anuals de la pròpia entitat.
b. Els comptes anuals de cada un dels organismes autònoms dependents de l’Entitat local.
c. Els comptes anuals de cada una de les entitats públiques empresarials.
d. Els comptes anuals de les societats mercantils que pertanyen al 100% a l’Entitat local.

La definició d’aquest contingut suposa que l’Entitat local, cada organisme autònom dependent, entitat pública empresarial i societat mercantil participada al 100% hauran d’elaborar els seus propis comptes anuals.

A aquest conjunt de comptes se li afegirà la següent documentació complementària:

­1.- Actes d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici de l’Entitat local i de cada un dels organismes autònoms dependents.

2.-Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a fi d’exercici a favor de l’Entitat local o de l’organisme autònom.

3.-Els comptes anuals de les societats mercantils que estiguin participats de forma majoritària per l’Entitat local.

4.-En el cas de que el Ple de la corporació així ho hagi establert, els estats integrats o consolidats dels comptes que hagi determinat.

Els comptes ja aprovats es poden consultar a diversos portals, entre ells, els enllaços que us facilitarem i que us permetran accedir a tota la documentació que s’incorpora per la seva confecció:

Portal Rendición de Cuentas: Enllaç

Portal del Departament de Governació i Relacions Institucionals: Enllaç

A continuació podreu consultar i descarregar, la documentació corresponent al Compte General de l’exercici 2013:

1.- INFORME INTERVENCIÓ

2.- INFORME INTERVENCIÓ SEMURSA

3.- DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL COMPTES

4.- CERTIFICAT APROVACIÓ

5.1.- EXP. COMPTE GENERAL

5.2.- EXP. COMPTE GENERAL

5.3.- EXP. COMPTE GENERAL

5.4.- EXP. COMPTE GENERAL

5.5.- EXP. COMPTE GENERAL

5.6.- EXP. COMPTE GENERAL