La Junta de Govern Local

04/02/2014

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres

L’alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’alcalde.

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l’alcalde li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Calendari de treball de la Junta de Govern de Local

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Riudarenes, és celebren amb caràcter quinzenal,  els dilluns no festius a les 20:00 hores a la sala de reunions de les oficines municipals, prèvia convocatòria de l’Alcalde.

 

Composició de la Junta de Govern Local

NOM     PARTIT
POLÍTIC
    CÀRREC     E-MAIL
Jordi Gironès  Pasolas     Agrupació Independent de Riudarenes (AIR)     Alcalde i responsable de les àrees d’ensenyament, seguretat ciutadana, gent gran, salut i medi ambient     alcaldia@riudarenes.org
 
Joan Nicolau Julià
    Agrupació Independent de Riudarenes (AIR)     Regidoria Hisenda, promoció econòmica i tresoreria, urbanisme.     comptabilitat@riudarenes.org
 
Montserrat Ledesma Verdaguer
    Agrupació Independent de Riudarenes (AIR)     Regidora de cultura     estadistic@riudarenes.org
 
Beata Bernadeta Matuszewska
    Agrupació Independent de Riudarenes (AIR)     Regidora de Can Fornaca     canfornaca@riudarenes.org
 
Francesc Bota Bassas     Agrupació Independent de Riudarenes (AIR)     Regidor d’esports, joventut i festes     ajuntament@riudarenes.org
 
Anna Serra Gironès     Agrupació Independent de Riudarenes (AIR)     Regidora d’acció social, solidaritat,  cooperació i participació ciutadana     acciosocial@riudarenes.org