El Ple Municipal

04/02/2014

Naturalesa jurídica

El Ple √©s un √≤rgan col¬∑legiat necessari del govern municipal que, sota la presid√®ncia de l‚Äôalcalde, est√† integrat per tots els regidors de l’Ajuntament.

Competències

El Ple, en conformitat amb el que disposa l‚Äôarticle 52 del TRLMRLC i el 22 de la LRBRL i altres normes jur√≠diques, t√©, com a pr√≤pies, les seg√ľents compet√®ncies :

1.- Competències pròpies de caràcter indelegable:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participaci√≥ en organitzacions supramunicipals; l’alteraci√≥ del terme municipal; la creaci√≥ o la supressi√≥ de municipis i d’entitats d’administraci√≥ descentralitzada; la creaci√≥ d’√≤rgans desconcentrats; l’alteraci√≥ de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopci√≥ o la modificaci√≥ de la bandera, l’ensenya o l’escut.

c) L’aprovaci√≥ inicial del planejament general del municipi i l’aprovaci√≥ que posi fi a la tramitaci√≥ municipal dels plans i altres instruments d’ordenaci√≥ urban√≠stics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegaci√≥ de compet√®ncies feta per altres administracions p√ļbliques.

i) Plantejar conflictes de compet√®ncia a altres entitats locals i resta d‚Äôadministracions p√ļbliques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relaci√≥ dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complement√†ries fixes i peri√≤diques dels funcionaris i el nombre i el r√®gim del personal eventual, tot aix√≤ en els termes establerts per la legislaci√≥ sobre funci√≥ p√ļblica local.

k) Alterar la qualificaci√≥ jur√≠dica dels b√©ns de domini p√ļblic.

l) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

m) La votaci√≥ sobre la moci√≥ de censura a l’alcalde i sobre la q√ľesti√≥ de confian√ßa plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislaci√≥ electoral general.

2.- Competències de caràcter delegable:

a) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

b) La concertaci√≥ de les operacions de cr√®dit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econ√≤mic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot aix√≤ d‚Äôacord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

c) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 ‚ā¨, i tamb√© els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

d) L’aprovaci√≥ dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractaci√≥ o concessi√≥, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

e) L’adquisici√≥ de b√©ns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 ‚ā¨, i tamb√© les alienacions patrimonials en els sup√≤sits seg√ľents: ‚ÄĒquan es tracti de b√©ns immobles o de b√©ns mobles que estiguin declarats de valor hist√≤ric o art√≠stic, i no estiguin previstes en el pressupost; ‚ÄĒquan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de b√©ns.

f) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Classes de sessions

Les sessions del ple poden ser de tres classes:

      Ordinàries
Extraordinàries
Extraordinàries de caràcter urgent

Calendari de treball del Ple Municipal

Les sessions ordin√†ries del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, √©s celebren amb car√†cter trimestral (mesos mar√ß, juny, setembre i desembre), el 3r dimarts no festiu a les 20:00 hores, a la sala de plens habilitada a l’antiga escola Josep Boada o el lloc habilitat a l’efecte, pr√®via convocat√≤ria de l’Alcalde.

Composició del Ple Municipal

FOTO NOM     BIOGRAFIA         E-MAIL
??????????????????????????????? Jordi Gironès  Pasolas (AIR)
¬† ¬† Nascut l’any 1948, √©s llicenciat en Medicina per l’UAB. Va exercici com a metge de Fam√≠lia a diferents pobles de la prov√≠ncia i els darrers 28 anys a Riudarenes ¬† ¬† ¬† ¬† alcaldia@riudarenes.org
 
??????????????????????????????? Joan Nicolau¬† Juli√† (AIR) ¬† ¬† Nascut l’any 1947 a Riudarenes, va estudiar enginyeria t√®cnica a l’ Universitat Laboral de C√≤rdova. Ha treballat com a cap d’administraci√≥ i comptable a una empresa c√†rnia. Actualment est√† jubilat. ¬† ¬† ¬† ¬† comptabilitat@riudarenes.org
 ??????????????????????????????? Anna Serra Gironès (AIR)
¬† ¬† Nascuda l’any 1974 a Girona, √©s llicenciada en Dret, actualment treballant com advocada en una entitat d’√†mbit social. ¬† ¬† ¬† ¬† estadistic@riudarenes.org
 
Montserrat Ledesma Verdaguer (AIR)
   

 

 
        estadistic@riudarenes.org
 
 ??????????????????????????????? Beata Bernadeta Matuszewska (AIR)
              ajuntament@riudarenes.org
 
??????????????????????????????? Francesc Bota Bassas (AIR)
¬† ¬† Nascut l’any 1979 a Riudarenes, √©s t√®cnic en disseny editorial, actualment empresari d’arts gr√†fiques. ¬† ¬† ¬† ¬† ajuntament@riudarenes.org
 
  Pau Sancho Faig (PDeCAT)                 pau.sancho@riudarenes.cat
  Jordi Balmisa (PDeCAT)
               
   Pedro Palta (PDeCAT)                
  Carme Font (PDeCAT)
               
   Jacob Deulofeu (PDeCAT)