Edicte de l’acord d’incoació d’expedient per a la desafectació d’un bé demanial

04/11/2014

Exercici 2014

Edicte número 208 de data 31 d’octubre de 2014

Edicte