Edicte d’aprovació definitiva del pressupost municipal i de la plantilla de personal per a l’exercici 2015

12/02/2015

Exercici 2014

Edicte número 248 de data 31 de desembre de 2014