CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE DINAMITZADOR D’EQUIPAMENTS PÚBLICS PER A L’ESPAI JOVE DE RIUDARENES

23/09/2019

La Junta de Govern local, el passat dia 21 de setembre va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir la selecció d’una plaça de Dinamitzador d’equipaments públics per a l’Espai Jove de Riudarenes, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:

 

BASES GENERALS, ESPECÍFIQUES, I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE DINAMITZACIÓ D’EQUIPAMENTS PÚBLICS PER L’ESPAI JOVE DE RIUDARENES.

Base 1a. Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant oposició lliure, d’una plaça de Dinamitzador d’equipaments públics, en règim laboral, mitjançant contracte laboral temporal de 18 mesos de durada, en la modalitat de contracte per obra o servei determinat, amb una jornada de 22 hores setmanals, enquadrada en la categoria professional corresponent de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament.

Les retribucions seran de 665,00 euros bruts mensuals (x 14 pagues).

Vacances: Les vacances retribuïdes són de de 22 dies laborables per cada any de servei o de la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a un any, no substituïbles per compensació econòmica.

Les tasques a desenvolupar són les pròpies de la seva titulació i categoria professional, especialment vinculades al lloc de treball que es desenvolupa en equipaments públics, entre les que destaquen les següents:

 • Obertura de l’espai jove en horari d’atenció al públic, i en els horaris pels quals sigui requerit a l’efecte.
 • Apropar els serveis municipals que es puguin descentralitzar de l’Ajuntament cap a la ciutadania.
 • Dotar el territori respectiu d’un lloc de trobada, relació i participació de la ciutadania i en especial del veïnat de la zona.
 • Fomentar la participació ciutadana en els assumptes del municipi.
 • Desenvolupar activitats adreçades a cobrir necessitats en els àmbits de la formació i el coneixement, la comunicació, la informació, l’aprenentatge, l’esbarjo, la creació, i en general totes aquelles que reverteixin a la consecució del bé comú.
 • Donar suport infraestructural perquè les entitats del municipi hi duguin a terme activitats.
 • Facilitació de l’espai de treball i estudi pels nens i nenes de l’Escola Josep Boada.
 • Acompanyament, acollida i formació vers els joves assistents a l’espai jove.
 • Comunicació i coordinació amb el personal tècnic de joventut de l’Ajuntament de Riudarenes per informar de propostes que tinguin lloc dins el marc del projecte de pla local de joventut.
 • Participació en el seguiment regular de l’activitat de l’Ajuntament de dinamització transversal dels espais.
 • Totes aquelles tasques i tràmits, que tot i no estar citades expressament, estiguin relacionades amb el lloc de treball i siguin necessàries per al bon funcionament del projecte.

 

Base 2a. Requisits dels aspirants.

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, l’aspirant ha de reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

 1. a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea o d’aquells Estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.
 2. b) Els aspirants han d’estar en possessió del títol de Monitor de lleure, acreditant també el nivell C de català. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.
 3. c) Els aspirants han d’haver complert divuit anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
 4. d) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
 5. e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

 

Base 3a. Presentació de sol·licituds.

Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud dirigida a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Riudarenes, preferentment pel sistema e-tram. Juntament amb la sol·licitud han de presentar la següent documentació:

-DNI o document de l’interessat.

-Títol acreditatiu del nivell de català.

-Currículum vitae complert i a ser possible cartes de recomanació.

– Manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits.

-Títol de Monitor de lleure.

A la sol·licitud hauran d’especificar que opten a la plaça de Dinamització d’equipaments públics per l’Espai Jove de Riudarenes. 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació de l’aspirant.

Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Riudarenes, Plaça de la Vila, 8.

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament o en qualsevol dels llocs a què fa referència la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el dia 8 d’octubre de 2019.

Per tal de ser admès i, si s’escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives, n’hi ha prou que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

El President de la Corporació, a petició pròpia o a proposta del President del Tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

 

Base 4a. Admissió dels aspirants.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcalde ha de dictar una resolució, en el termini màxim de 5 dies, aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos. En l’esmentada resolució s’han d’indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades dels aspirants admesos i exclosos, i s’han de determinar el lloc, la data i l’hora de començament de les proves i l’ordre d’actuació dels aspirants. La previsió és de fer les proves el dia 21 d’octubre de 2019 a les 9:00 hores.

Aquesta resolució s’ha de fer pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació i ha de concedir un termini de 2 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb la Llei 39/215, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, l’Alcalde ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions, individualment, als aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admesos i exclosos i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.

 

Base 5a. Tribunal qualificador.

L’òrgan de selecció estarà integrat per un president i dos vocals, i cap d’ells podrà ser personal electe o designat políticament. La seva qualificació professional haurà de tenir el mateix nivell o superior a l’exigit per la plaça.

Actuarà com a secretari el de la Corporació o altre funcionari/ària o treballador/ora municipal que el substitueixi.

El Tribunal queda facultat per interpretar aquestes Bases i resoldre qualsevol dubte i incidència que pugui plantejar-se al llarg del procés selectiu.

 

Base 6a. Sistemes de Selecció i Desenvolupament dels Processos.

Fase prèvia: es realitzarà una valoració del currículum presentat, per valorar l’adequació dels candidats al perfil professional sol·licitat. Aquesta fase serà eliminatòria.

Primer exercici: Acreditació prèvia dels coneixements de català.

Segon exercici: Prova teòrica (puntuació màxima: 5 punts): constarà de la defensa per escrit de diferents qüestions per part de l’aspirant relacionades directament amb el lloc de treball.

Tercer exercici.- Entrevista personal (puntuació màxima: 5 punts): tindrà per objectiu avaluar l’adequació de l’aspirant als requeriments de la plaça i el coneixement del municipi i es desenvoluparà mitjançant un diàleg amb el Tribunal.

 

Base 7a.Ordre d’actuació dels aspirants.

L’ordre d’actuació dels aspirants serà l’alfabètic.

 

Base 8a. Llista d’aprovats i presentació de documents.

Un cop finalitzades les proves s’ha de fer pública la llista d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda, la qual no pot tenir un nombre superior al de la plaça vacant ofertada, i s’ha de trametre al President de la Corporació, juntament amb la proposta de contractació, perquè es contracti l’aspirant aprovat.

L’aspirant proposat presentarà a la secretaria de la Corporació els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria en el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es facin públiques les llistes d’aprovats.

Es crearà una borsa de treball atenent als resultats de les proves celebrades, que serà d’utilitat pels casos de substitucions per baixes o altres incidències que es produeixin abans de la finalització del contracte.

 

Base 9a. Període de prova i contractació.

Aquesta contractació tindrà un període de prova de sis mesos, que té la consideració de fase final del procés selectiu. Finalitzat el termini de presentació de documents, l’Alcaldia dictarà resolució de contractació en període de proves, a favor de l’aspirant proposat pel Tribunal qualificador.

 

Riudarenes, 17 de setembre de 2019

 

Josep Solé Turon

Alcalde