Consulta 19

29/05/2016

 

 

 

Data: 24 de maig

Consulta de Xavier Paset

Assumpte: Greuges – Can Maleta

Missatge:

Benvolgut sr. Gironès,

A través d’aquest correu electrònic vull informar-lo d’un seguit de greuges que afecten l’urbanització de Can Maleta:

1. A l’alçada del carrer Jacint Verdaguer núm. 2 tenim un esvoranc important al bell mig del carrer que dificulta la circulació dels cotxes.

2. Des de fa tres anys hi ha un cotxe abandonat amb les rodes rebentades davant del núm. 15 del carrer Jacint Verdaguer.

3. Al costat del carrer Iu Pascual, 13 hi ha un solar (entre molts d’altres que romanen en un estat deplorable) en què no s’ha edificat que el propietari no manté net d’herbes.

4. L’estat de l’asfalt en moltes zones properes a les voreres de tota l’urbanització està en un estat precari. S’han creat alguns forats que podrien causar algun accident.

5. Els propietaris tenen l’obligació de construir les voreres dels seus terrenys sense edificar? Hi han molts exemples de terrenys sense les voreres construïdes.

Si em pot trametre la normativa municipal sobre aquests aspectes li estaré molt agraït. Estic segur que aquests greuges es podran resoldre amb la celeritat que mereixen.

Atentament,

Xavier Paset

 

Resposta:

Benvolgut,

En referència al vostre comunicat del passat dia 24 de maig de 2016, us informo que ja he donat ordre a la brigada municipal d’obres per tal que comprovi els punts de més afectació de l’aglomerat a la urbanització Can Maleta, incloent l’esvoranc que comenteu, a fi que iniciïn les actuacions necessàries pel seu arranjament.

Pel que fa al vehicle estacionat al número 15 del Cr. Jacint Verdaguer, el passat dia 1 de juny es va ordenar la seva retirada i dipòsit fins la declaració de vehicle abandonat.

Referent a l’estat de conservació de les finques urbanes, informar-lo que en el cas de la finca situada al Cr. Iu Pascual, 13, ja es va posar en coneixement d’aquest ajuntament el seu estat, iniciant-se el corresponent expedient per ordenar la seva neteja al/la titular de l’esmentada finca, fent-vos avinent, que en cas d’incompliment serà l’ajuntament qui executarà aquestes tasques de manera subsidiària.

Pel que fa a la seva última qüestió sobre l’obligatorietat de construir les voreres dels terrenys sense edificar, informar-vos que actualment l’ajuntament de Riudarenes no disposa de cap ordenança que reguli aquest aspecte, tot el contrari que pel que afecta a la neteja i tancament de solars, de la qual us adjunto còpia.

Tot i això en aquells aspectes que afecten a la obligació dels titulars de solars de mantenir-los en les degudes condicions és d’aplicació l’article 197 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

1. Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges.Cordialment,Jordi Gironès i Pasolas
L’alcalde