ANUNCI: ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÃ’RIA DE DINAMITZADOR

11/10/2019

ANUNCI
Aprovada la convocatòria de les proves selectives d’una plaça de dinamitzador d’equipaments públics per a l’Espai Jove de Riudarenes, per Junta de Govern local del dia 21 de setembre de 2019.

El dia 8 d’octubre de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies. S’han presentat 6 sol·licituds per aspirar a la plaça de dinamitzador de l’Espai Jove de Riudarenes. Per Decret d’alcaldia núm. 2019DECR000307 de data 11 d’octubre de 2019, s’aprova la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la plaça de dinamitzador per a l’Espai Jove de Riudarenes.

Els aspirants exclosos no justifiquen la documentació requerida a les bases punt 3 -presentació de sol·licituds.

Els aspirants exclosos tenen un termini de 3 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en la web municipal per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.